Wedstrijdreglement

WIN EEN VEGGIE-KOOKWORKSHOP IN UW WINKEL OF BIJ U THUIS!

ARTIKEL 1

De naamloze vennootschap LIMA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Groendreef 101, 9880 Aalter, België en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0400.157.266 (“de organisator”) organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting via www.limaveggie.eu.

ARTIKEL 2

Dit reglement legt de algemene deelnamevoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd.

ARTIKEL 3

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon die de leeftijd van 18 jaar (op 27.09.2015) bereikt heeft en die woonachtig is in België met uitzondering van de organisatoren van deze actie, evenals alle rechtstreekse of onrechtstreekse werknemers van de organisatoren, en van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige wedstrijd.

ARTIKEL 4

LIMA NV kan te allen tijde een persoon van deelname aan acties en wedstrijden georganiseerd door LIMA NV voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan een wedstrijd.

Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames. De deelname of enige andere manipulatie door middel van een programma of dergelijke, anders dan het programma op de site, evenals het aanpassen/bewerken van deze laatste, is verboden en zal tot uitsluiting leiden, en desgevallend tot gerechtelijke vervolging wegens overtreding van de auteursrechten.

ARTIKEL 5

De wedstrijd start op 27/09/2015 om 0:00 en loopt af 29/09/2015 om 0:00 (= 28/09/2015 om 24u)

Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moet de deelnemer antwoorden op de schiftingsvraag.

De schiftingsvraag luidt als volgt: “Hoeveel bezoekers namen er deel aan deze wedstrijd op VitaSana 2015?”

Elke deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen. Per bio winkel kunnen er wel meerder deelnemers zijn, maar er kan slechts één winnaar per bio winkel zijn. Alleen de inzendingen die binnen bovenvermelde periode geregistreerd zijn, worden aanvaard.

Deelname is uitsluitend nominatief, en de deelnemer mag onder geen beding spelen onder verschillende pseudo’s of voor rekening van andere deelnemers. Bij meerdere deelnames, onder andere door middel van verschillende e-mailadressen (of door verschillende identiteiten of eender welk ander middel om zich meermaals te registreren), worden al zijn deelnemingsformulieren geweigerd en beschouwd als ongeldig.

Zullen enkel beschouwd worden als “geldig”, de deelnemingen waarop een antwoord op de wedstrijdvragen en schiftingsvraag vermeld staat, evenals de naam van zijn of haar biowinkel, naam en voornaam van contactpersoon, e-mailadres van de deelnemer alsook zijn of haar postcode.

De naamloze vennootschap LIMA en elke andere tussenkomende vennootschap of persoon kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door de internetproviders.

De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de site en/of het mailsysteem. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.

De volledige kosten voor de deelname aan de wedstrijd (telefoon, portkosten, internetverbinding,..) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen aan de organisator.

ARTIKEL 6

De naamloze vennootschap LIMA en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien in geval van overmacht of elke andere onvoorzienbare gebeurtenis, de wedstrijd moet worden geannuleerd, onderbroken, uitgesteld of gewijzigd. In dat geval kan de verantwoordelijkheid van de organisator niet worden verhaald en kunnen de deelnemers op geen enkele manier aanspraak maken op een schadeloosstelling.

De organisator van deze wedstrijd behoudt zich het recht om de actie of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van haar wil dit rechtvaardigen. De organisator heeft tevens het recht om het reglement te wijzigen en dit op elk moment zonder verwittiging of motivering.

ARTIKEL 7

LIMA NV maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot de prijs. LIMA NV kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. Indien een prijs buiten de schuld van LIMA niet voor de afgesproken datum georganiseerd kan worden, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van LIMA.

ARTIKEL 8

De organisator zal bij de winnaar thuis of in zijn of haar winkelpunt 4 vegetarische gerechten komen bereiden voor de winnaar en 5 vrienden. De winnaar kan de locatie voor de kookworkshop wijzigen indien hij/zij niet wenst dat deze bij hem/haar thuis gebeurt. Deze nieuwe locatie moet binnen een straal van 25 km van de woonplaats van de winnaar liggen zoals opgegeven bij deelname.

De organisator zal alle nodige ingrediënten aanleveren voor de bereiding van de maaltijd. Op het einde van de avond worden de gerechten geconsumeerd en krijgen de 6 aanwezigen een  Lima-verrassing.

De winnaar wordt uiterlijk 2 weken na deelname persoonlijk door de organisator gecontacteerd. De datum van de kookworkshop wordt in onderling overleg bepaald en zal georganiseerd worden tussen 15/10/2015 en 31/01/2016.

In geval van annulering door de organisator, wordt de winnaar zo snel mogelijk gecontacteerd om een nieuwe datum af te spreken. 

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gemaakte kosten of geleden schade, direct of indirect. 

De organisator is niet aansprakelijk in het geval de winnaar de organisator niet tijdig op de hoogte brengt van een eventuele wijziging van datum of adres. 

De winnaar kan de afgesproken datum waarop de kookworkshop voorzien wordt maximum 1 keer wijzigen. Dit dient schriftelijk te gebeuren naar Lima, Groendreef 101, 9880 Aalter of via mail aan info@happyveggie.eu en dit minimum 2 weken voorafgaand aan de afgesproken datum. In geval de schorsing of annulering van de workshop door de winnaar gebeurt minder dan 2 weken voorafgaand aan de afgesproken datum, dan vervalt zijn recht op de prijs.

De prijs kan in geen enkel geval worden omgezet in geld. De organisator behoudt zich het recht om de prijs te veranderen bij omstandigheden buiten haar wil om.

De organisator behoudt zich het recht voor op alle foto’s en andere opnames die verband houden met de prijs. Deze foto's zullen gebruikt worden op de sites www.limafood.comwww.limaveggie.eu en de Facebookpagina van Lima.

Behalve in geval van ernstige of opzettelijke fout, kunnen noch de organisator, noch de derden waarop de organisator zich beroept voor de organisatie van de workshop, aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, uit hoofde van de organisatie van de workshop. Hierin begrepen zijn elk persoonlijk letsel, elk verlies en elke schade, direct of indirect.

ARTIKEL 9

De prijs gaat naar de deelnemer die aan de voorwaarden van huidig reglement voldoet en de schiftingsvraag het dichtst benadert. Het hogere cijfer dat het dichtst bij het exacte antwoord ligt heeft de overhand op het lagere cijfer dat het dichtst bij het exacte antwoord ligt. In geval van ex aequo wint de deelnemer die het eerste het deelnemingsformulier op www.limaveggie.eu heeft verzonden.

Op het einde van de wedstrijd zullen er twee winnaars gekozen worden. De winnaars worden per mail geïnformeerd. De winnaar zal ook telefonisch gecontacteerd worden op het telefoonnummer opgegeven bij registratie van deelname. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor elke gebrekkige, onderschepte of niet ontvangen kennisgeving of voor enige andere reden.

In het geval de winnaar binnen 48 uur niet gecontacteerd kan worden (of niet antwoordt op de kennisgeving) of in het geval de winnaar niet voldoet aan de vereisten bepaald in dit reglement, kan dit beschouwd worden als het afzien van de prijs en behoudt de organisator zich het recht voor om de winnaar te diskwalificeren (zonder verdere aansprakelijkheid t.o.v. de winnaar) en om de prijs aan de volgende rechtmatige winnaar aan te bieden, totdat een winnaar gevonden wordt.

ARTIKEL 10

Uitgezonderd het geval voorzien in dit reglement, zal er door de deelnemers geen briefwisseling verstuurd worden, noch zullen er telefonische of andere communicaties plaatsvinden, noch tijdens de wedstrijd, noch na afsluiting ervan.

ARTIKEL 11

Het louter deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden. Elke klacht in verband met de huidige wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van deze laatste, naar de maatschappelijke zetel van LIMA NV. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn zullen niet behandeld worden. Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil met betrekking tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent.

ARTIKEL 12

Een kopij van huidig reglement is verkrijgbaar op de ProSectie van www.limafood.com, maar kan ook opgevraagd worden bij LIMA, Groendreef 101, 9880 Aalter.

ARTIKEL 13

De gegevens van de deelnemers zullen in een gegevensbank opgenomen worden. Indien nodig, worden de gegevens doorgegeven aan de deelnemende bedrijven voor overhandiging van de prijzen. De deelnemergegevens kunnen ook gebruikt worden door LIMA NV voor promotionele en publicitaire doeleinden. Beheerder van de gegevensbank: de naamloze vennootschap LIMA , waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Groendreef 101, 9880 Aalter, België. De deelnemers hebben een toegangs- en verbeteringsrecht met betrekking tot hun gegevens en recht op verzet tegen gebruik van hun gegevens voor marketing doeleinden.

Elke deelnemer heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te verzoeken.

De organisator zal alle maatregelen nemen die redelijkerwijze van haar verwacht kunnen worden om de gegevens geheim te houden. Bij het indrukken van de toets 'verzenden' voor het versturen van persoonlijke gegevens, erkent de deelnemer evenwel dat de verzending van zulke gegevens via het internet nooit zonder risico is. Schade die het gevolg is van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator.

De deelname aan de wedstrijd via internet houdt de kennis en aanvaarding in van de eigenschappen en de grenzen van het internet, zoals wat betreft het technische prestatievermogen, de reactietijd om informatie te raadplegen, op te vragen of over te dragen. De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor het feit dat bepaalde gegevens niet zijn beschermd tegen de eventuele onttrekking ervan en tegen de risico’s van besmetting door eventuele virussen die circuleren op het internet.

LIMA NV verzorgt met de grootst mogelijke aandacht de organisatie van de actie en het beheer van de website. Desondanks is het mogelijk dat informatie onvolledig of fout is. Eventuele onnauwkeurigheden, schrijffouten of andere vergelijkbare fouten op de website of op ander (promo)materiaal dat LIMA NV publiek maakt, kunnen niet tegen LIMA NV gebruikt worden of een verplichting scheppen voor LIMA NV.